دریاچه‌ی مصنوعی/ میل

22 تیر - 2 مرداد 1403

گزاره

پروژه‌ی ویترین گالری اُ + رویداد و-تنی
از زابل به تهران با معرفی حسین ملاشاهی زارع (م. ۱۳۷۵ زابل)

گالری اُ با همکاری پروژه‌های و-تن رویدادی با عنوان رویداد و-تنی را برگزار می‌کند.
رویداد و-تنی ماحصل کارگاه ما-زاد در دو بخش کار/گاهِ و-تن و کارگاه گوش‌پاک‌کن صورت پذیرفته است.
سال گذشته کارگاه ما-زاد به شهرهای کرمان، اهواز، زابل و انزلی سفر کرده و به منظور جلب نیروهای بالقوه و با‌استعداد بیرون از شهر تهران و مرکزگریزی توسط محمد غزالی در بخش عکاسی و همراهی مهدی بهبودی در بخش صدا پرداخته است.
هدف از این رویداد معرفی این استعدادها و دیده شدن ایشان در قلب هنری ایران یعنی تهران می باشد و ایجاد انگیزه و پویایی بیشتر در شهرهای خارج از تهران است.

در یک روز طوفانی با دوربینم به تنها دریاچه‌ی باقی‌مانده در نزدیکی خانه رفتم. دریاچه‌ای مصنوعی که در این سرزمین خشک همچون خاطر‌ه‌ای عینیت‌یافته و «بازسازی آنچه دیگر نیست» عمل می‌کند.