از فردا دیگر کسی پیرمرد را ندید

22 تیر - 2 مرداد 1403

ماهور احمدی

گزاره

گالری اُ چیدمانی از ماهور احمدی (م.۱۳۶۲ تهران) را با عنوان «از فردا دیگر کسی پیرمرد را ندید» برگزار می‌کند.

ما هرگز مرگ خود را تجربه نمی‌کنیم و این تجربه‌، به‌واسطه‌ی مرگ اطرافیان‌مان اتفاق می‌افتد. مرگ به شکل عجیبی همه‌چیز را تغییر می‌دهد؛ از شکل زندگی گرفته تا وزن زمان ... تاریخ‌ها بار معنایی جدید به خود می‌گیرند. ۲۰ تیر احمدرضا احمدی برای همیشه از این جهان رفت و ۲۲ تیر او را کاشتیم... این دو روز، تاریخ بسیار مهم و سنگینی در زندگی من شدند. ما در این نمایش دست‌نوشته‌های او را که در سررسید می‌نوشت در دو تاریخ ذکر شده می‌بینیم؛ دو تاریخی که در زمان نوشتن روزمرگی، اهمیت امروز را نداشت... اضافه‌‌ بر این فیلمی کوتاه که از دست‌هایش در روزهای آخر عمر، در لحظه‌های بی‌قراری‌اش گرفته‌ام را به تماشا خواهید نشست... او در درد و بی‌قراری و بی‌خوابی‌های طولانی با شنیدن موسیقی و صحبت با من و مادرم کمی آرام می‌شد اما در همان درد و حضور مرگ و آگاهی‌اش به مرگی نزدیک، زندگی جریان پررنگی برای او داشت که در فیلم می‌بینیم و می‌شنویم. این نمایش روایتی از مرگ است.

ـ ماهور احمدی