گفتگوی تصویری – نمایش گروهی به انتخاب فریدون آو
۲۰ دی - ۱ بهمن ۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی