علیرضا رضایی‌اقدم نمایشگاه شهلا حسینی در گالری اُ را در شماره‌ی ۵۸ مجله‌ی حرفه:‌هنرمند مورد نقد و بررسی قرار داد