خار در چشم، استخوان در گلو

تاریخ

۲۴ مهر  -  ۶ آبان ۱۳۹۴


هنرمند

شهاب فتوحی