مونا امت‌علی

اطلاعیه

مونا امت‌علی
 ۱۶ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷

مجموعه‌ی به نمایش درآمده در استمرار مجموعه‌های پيشين امت‌على بازتاب‌دهنده‌ى احساسات درونى او نسبت به جزئيات محيط پيرامونش است. بيشتر اين آثار برشى كوچک از فضاى اطراف او هستند كه از زاويه‌اى نامتعارف ترسيم گشته‌اند. نحوه‌ى ثبت انعكاس اجسام در سطوح شيشه‌اى، شكست نور، فرم سايه‌ها، بزرگ‌نمايى و … آثار او را در مرز بين واقعيت و انتزاع معلق مى‌گذارد و بر كنجكاوى مخاطب براى كشف آنچه به تصوير درآمده است مى‌افزايد. تجربه‌گرایی همواره بخش مهمی در خلق آثار این هنرمند بوده است و در ادامه‌ی آثار قبلی،‌ او با بهره‌گيرى از تکنیک و ابزار متفاوت و فام‌هاى خاكسترى و رنگين كيفيت بصرى متمايزى به آثار خود می‌بخشد.