نمایشگاهی درباره‌ی نمایشگاه بد

تاریخ

۱۲ مرداد  -  ۲۴ مرداد ۱۳۹۷


هنرمند

میلاد هوشمند‌زاده

گزیده آثار

اطلاعیه

یک متن یا تصویر بد چگونه باید باشد؟ آیا یک متن بد باید به خوبی از پس بد بودنش بر بیاید؟ یا باید به بدترین شکل ممکن بد باشد؟ اگر متنی به طرز خوبی بد است، پس در چیزی خوب است و می‌تواند با معیار مشخصی خوب محسوب شود. در واقع اگر در بد بودن خودش هم به طرز بدی بد باشد، باز با یک گام فاصله از صورت‌بندی کلی‌اش می‌توان آن را خوب دانست.
آیا اگر قرار باشد چیزی به عمد بد باشد، باید معیاری را به درستی رعایت کند؟ یا حتی معیاری را به درستی رعایت نکند؟ آیا هدف از بد بودن رسیدن به هدفی بد است؟ یا حتی هم به آن هدف نرسیدن؟ به یک معنا بد بودن هر متنی می‌تواند در گرو نرسیدن، ناکامی و دست نیافتن به هدفی مشخص با معیاری مشخص باشد.