وحید حکیم نمایشگاه امید بازماندگان در گالری اُ را در شماره‌ی ۵۶ مجله‌ی حرفه:‌هنرمند مورد نقد و بررسی قرار داد

23 شهریور 1394
وحید حکیم نمایشگاه امید بازماندگان در گالری اُ را در شماره‌ی ۵۶ مجله‌ی حرفه:‌هنرمند مورد نقد و بررسی قرار داد