مطالعه در سطح

3 - 20 خرداد 1398

مونا آقابابایی

گزاره

مطالعه در سطح

سطح l: دنبال کردن دیوارهای یک شهر، خیره شدن بر توالی پیوسته‌ی دیوارها و دست سودن بر بافت آن. گم شدن در پس هزارخانه‌ی پی در پی و ساییدن غبار دیوارهای شهر بر کاغذ.

سطح ll: پاییدن نگاه خیره به حرکت دوری آب-نما، که هر جز متحرک از سویی به سویی دیگر می‌رود اما کل متحرک همچنان بر جای خود باقی است.

سطح lll: پیمودن مسیر ناگزیر در شهر، چون جَستن عضلات بدن، بی‌اراده، که گاه پوست چسبیده به خود را نیز به جنبش آرد و زود گذرد.