بریده - بریده

24 بهمن - 5 اسفند 1399

غزال خطیبی

گزاره

گالری اُ نمایشی از آثار غزال خطیبی (م. ۱۳۶۳،‌ کرمانشاه) را با عنوان "بریده-بریده" برگزار می‌کند. نقطه آغاز مجموعه‌ی پیش رو برای غزال خطیبی استفاده از طراحی‌های مناظر خود برای خلق مجموعه‌ای از کلاژها بوده است. این کلاژ‌ها مانند قطعات یک دستگاه قابلیت تغییر شکل دادن و روی هم سوار شدن دارند، در ترکیب با عناصر منظره به ساختارهایی طبیعی و غیر قابل پیش‌بینی و در ترکیب با عناصر هندسی به ساختارهایی نظام‌مند تبدیل می‌شوند. غزال خطیبی در خلق این آثار به واسطه‌ی نگاهی مداوم و خیره، حسی از غرابت را از درون فرم‌ها بیرون می‌کشد؛ اشکال، بافت‌ها و لکه‌ها را از زمینه‌ی اصلی خود جدا می‌کند، به آن‌ها جسمیت می‌دهد و در شرایطی جدید به آن‌ها ماهیتی غریب و نامانوس می‌بخشد.