مهران مهاجر نمایشگاه محمدرضا میرزایی در گالری اُ را در شماره‌ی ۵۶ مجله‌ی حرفه:‌هنرمند مورد نقد و بررسی قرار داد