شعر در نقاشی

تاریخ

۴ آبان  -  ۲۸ آبان ۱۳۹۷


هنرمند

شیده تامی