نمایشگاه فعلی

نمایشگاه آینده

۲۳ فروردین  -  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
کوه، کوه است

بازنمایی از آغازی که انسان نقاشی را آغاز کرد دغدغه اوست، منتها بازنمایی پس از ظهور عکس با این تردید مواجه شد که مرز میان بازنمود کردن و تقلید از کجا متمایز می‌شود؟ همه ما متفق‌القول هستیم که بازنمود در معنای هنر، مشمول مفهوم درباره‌گی‌ست، این کرارا به این اصل ...

نمایشگاه‌های گذشته