افشین چیذری

زندگی‌نامه

افشين چیذری در سال ۱۳۶۷ در تهران به دنيا آمد. تنها دو سال به دانشگاه هنر تهران رفت و پس از آن تحصيلاتش را رها كرد.
 زندگی و حرفه‌ی چيذری واكنش يكپارچه ايست به سه عامل خاطره، رويا و تناقض. برخورد او نسبت به اين عوامل يک حس قدمت می‌آفريند. وسواس او در جزئيات، بارزترين نمود اين ذهنيت است. كندیی كه از طبيعت تكنيكش ناشی می‌شود، برای او نحوه‌ی پرداخت از درک يادگاری‌ها است.
كار با رسانه‌های مختلف، چاپ‌ها، عكاسی‌ها و نقاشی‌هايش كه همگی به موازات يكديگر خلق شده‌اند، ردی از شباهت را بين آن‌ها بر جای می‌گذارد.
‍زمان، مرگ و فراموشی درگيری‌های حال حاضر چيذری در مجموعه‌ی آثارش هستند به اين گونه كه او دایما خشم خود را به دوران جديد به خاطر معيوب بودن اعلام می‌كند. او معياری خيالی توليد می‌كند، جايی كه ما بايد از دوران خويش به عقب باز گرديم و به همه چيز دوباره توجه كنيم.
او به سختی در یک مکان مستقر می‌شود و به نظر می‌رسد در سر گردانی به دنبال مناطق آرام و به دور از هياهو برای كار است.

گزیده آثار

چیدمان در گالری