وحید حکیم نمایشگاه امید بازماندگان در گالری اُ را در شماره‌ی ۵۶ مجله‌ی حرفه:‌هنرمند مورد نقد و بررسی قرار داد