نقد مجید اخگر درباره‌ی نماشگاه امید مشکسار در گالری اُ