علیرضا احمدی ساعی نمایشگاه راضیه صدیقیان در گالری اُ را در شماره‌ی ۶۰ مجله‌ی حرفه:‌هنرمند مورد نقد و بررسی قرار داد