خار در چشم، استخوان در گلو

گشایش

۲۴ مهر ۱۳۹۴


هنرمند

شهاب فتوحی