فهرست – در لحظات اخیر طراحی ایران

تاریخ

۶ شهریور  -  ۱۸ شهریور ۱۳۹۴


هنرمندان

اطلاعیه

طراحی رسانه‌ی نابی‌ست که با حفظ فاصله‌ی حداقلی با ذهن هنرمند به او فرصت تجربه‌گری در لحظه می‌دهد و با امکان‌های بینهایت‌اش، دیگر نه عملی تمرینی و پیش طرح برای نقاشی، مجسمه و … است و نه به کاربرد ابزاری خاص محدود می‌شود. کنش و مدیوم مستقلی‌ست که با بازتعریف خود، گستره‌اش را وسیع کرده و می‌تواند به نرمی به رسانه‌های دیگر نزدیک شود.

طراحی امروز ایران در تعریف مورد نظر ما، مجموعه‌ی متنوعی‌ست از گرایش‌های مفهومی که بازه‌ی وسیعی از ساخت و سازهای دقیق و بازنمایانه، تصاویر آبستره و تجریدی، طنز، فانتزی و … را در بر می‌گیرد.

در این مجموعه سیزده هنرمند که طراحی را با تآکید بر جنبه‌های مفهومی اثر، همچنین خصلت انتزاعی خط و فرم و در قالب کنش معنا دار در سطح دوبعدی رسانه ی اول خود می‌دانند – یا دست کم این مدیوم یکی از راه‌های بیانی اول آن‌هاست – کنارهم قرار داد‌ه‌ایم. این هنرمندان با استمرار و دقت در خلق وجوه متنوع طراحی و با تآکید بر تازگی محتوا و زیباشناسی تصویر، در جهت درک معاصر آن گام برداشته و در لحظات اخیر طراحی ایران قابل پیگیری هستند.