آرام گاه

تاریخ

۳ اردیبهشت  -  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵


هنرمند

حمیدرضا امامی

گزیده آثار

اطلاعیه

گالری اُ مجموعه‌ای از نقاشی‌ھای حمیدرضا امامی (م.١٣۵٢، مشھد) با عنوان “آرام-گاه” را به نمایش می‌گذارد. امامی ضمن ثبت واقع‌گرایانهی کوچه‌ھا و پشت‌بام‌های شھرش، مشھد، با به تصویر کشیدن وسواسآمیز نور و سایه، ساده کردن سطوح و عدم پرداختنبه جزییات، منزلتی اسرارآمیز و خیالگون به کارھایش می‌بخشد. کوچه و پشتبام‌ در واقع فضاھایی میان خانه و شھر ھستند. با این حال آن‌ھا استعاره‌ھایی از تقابل‌ھا و تعارض‌ھای انسانی نیز ھستند: تقابل میان امرخصوصی و امر عمومی، سکون و گذر، خاطره و فراموشی، بیگانه و آشنا…