باغ سکوت

اطلاعیه

شکوفه فلاح
“باغ سکوت”
۶ مهر – ۱۷ مهر ۱۳۹۷

باغ من از یک سیر و سیاحت از درون آغاز شد و درختانم از بستر وهم و خزان سربرآوردند و سرگردان بر صفحاتم نقش بستند. درختانی وهم‌آلود و تنها در دنیایی سرد و تاریک که برای نور و روشنایی تلاشی بی‌وقفه دارند. انگار در خواب ایستاده‌اند. در آنجا زمان و مکان یکسان است و در میان آنها نه به دنیا آمدنی است، نه پیری و مرگی. باغ آرمانی من خزانی بی‌انتهاست که بر کویری جان بخشیده و دیگر آرزوی هیچ بهاری را در سر نمی‌پروراند.