نمایشگاه گروهی
رجامند
رضوی
عسگری
گشایش: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶