نمایشگاه فعلی

۲۳ شهریور  -  ۴ مهر ۱۳۹۷
هندسه‌ی کُل

امیرحسین بی‌پروا هندسه‌ی کُل ۲۳ شهریور - ۴ مهر ۱۳۹۷ كل جهان از جمله انسان در هر لحظه در حال تغيير است و در پس اين تغييرات ظاهرا بى‌نظم، پر هرج و مرج و ناممتد يک نوع نظام خاص نهفته است، نظامی پویا، غیرخطی و دارای حافظه. ...

نمایشگاه آینده

۶ مهر  -  ۱۷ مهر ۱۳۹۷
باغ سکوت

شکوفه فلاح "باغ سکوت" 6 مهر – 17 مهر 1397 باغ من از یک سیر و سیاحت از درون آغاز شد و درختانم از بستر وهم و خزان سربرآوردند و سرگردان بر صفحاتم نقش بستند. درختانی وهم‌آلود و تنها در دنیایی سرد و تاریک که برای نور و روشنایی ...

نمایشگاه‌های گذشته