نمایشگاه فعلی

نمایشگاه آینده

۲۴ اسفند  -  ۱۲ فروردین ۱۳۹۸
رد و سقف

گالری اُ نمایشی از آثار چاپ و چیدمان اِوا گروتام (م. ۱۳۳۰ فُدت﴾ و هربرت اوگن ویگاند (م. ۱۳۳۴ دوسلدرف﴾ با عنوان "رد و سقف" برگزار می‌کند. مدت نسبتا زیادی است که ارتباطات، سوتفاهم‌ها و جذابیت‌های ناشی از آن، برای من اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. و به همین ترتیب ...

نمایشگاه‌های گذشته